Báo cáo - Tổng hợp là một trong những chức năng quan trọng dành cho người quản lý.

Số liệu trên Phần mềm Bán lẻ sẽ được phân tích theo nhiều chiều khác nhau để tạo ra các báo cáo có ý nghĩa cho quá trình quản lý và vận hành doanh nghiệp.

Có thể chia làm 3 loại báo cáo:

1. Báo cáo giao dịch;

2. Báo cáo tổng hợp;

3. Ngoài ra, Phần mềm Quản lý Bán hàng còn cho bạn định nghĩa các nội dung để xem và xuất sang file Excel.

Trang