Khi áp dụng module Tài chính của phần mềm Quản lý Bán lẻ vPOS, Quý khách hàng sẽ nắm rõ được tình hình thu - chi từ các hoạt động kinh doanh của Cửa hàng. 

Thậm chí Quý khách hàng còn có thể quản lý các hoạt động thu / chi khác để quản lý nguồn lực tài chính hiệu quả hơn.

Việc theo dõi Sổ quỹ tiền mặt càng trở nên đơn giản hơn khi phần mềm đã thống kê sẵn dữ liệu, Quý khách hàng không cần phải kiểm kê lại sổ sách

Trang